Archive for » March, 2016 «

De politieke interviews van 27 februari 2016 in “Goedemorgen Zandvoort”

challik
OPZ wethouder Liesbeth Challik. (Foto: Joop van Nes)

ZANDVOORT – Als je soms even de tijd neemt om een interview na te luisteren, dan valt je een tweede keer soms dingen op die de eerste keer niet op vielen. Bijvoorbeeld het volgende: Op 27 februari waren te gast in het ZFM programma Goedemorgen Zandvoort de OPZ-wethouder Challik, D66 raadslid Ruud Sandbergen en buitengewoon raadslid voor het CDA, Jan Beelen.

Door Cor Draijer

Het interview werd gedaan door Ben Zonneveld en ik heb zeer boeiend geluisterd naar dit interview. Wethouder Challik deed uit de doeken hoe het nu zat met de OPZ en de verdeeldheid binnen haar fractie qua meningen over de komst van vluchtelingen naar Zandvoort. Want, het waren weliswaar statushouders maar uiteindelijk toch vluchtelingen, aldus Challik. Challik had tegen haar raadsleden gezegd dat ieder voor zich naar alle eer en geweten moest stemmen. Er werd bevestigd dat Bob de Vries helemaal niks gezegd had tijdens de commissie-vergadering waar de voorbesprekingen plaats vinden voor de raadsvergadering. Challik gaf aan dat de OPZ-fractie vanaf het begin af aan hartstikke onduidelijk was geweest qua standpunt en Ben Zonneveld voegde er aan toe dat OPZ juist helemaal niets gezegd had tijdens de bedoelde commissie-vergadering en dat dat nu net het probleem was.

Politiek vandalisme
Vervolgens kwam D66-er Ruud Sandbergen aan het woord en die gaf aan dat naar zijn mening (en dat bleef alleen zijn mening) er politiek vandalisme wordt toegepast door een bepaalde partij, waarbij volgens de interviewer hij dan zeker de VVD en dan met name Martijn Hendriks bedoelde en al gauw haastte Sandbergen zich door te zeggen dat hij dat niet zei. Waarbij Ben Zonneveld hem aanvulde dat hij niet er omheen hoefde te draaien want de raadsvergaderingen waren openbaar, iedereen kon ernaar luisteren en dat volgens Zonneveld het persoonlijk aanspreken van OPZ-raadsleden met name gebeurde omdat juist de OPZ, wiens wethouder notabene de portefeuille had van de statushouders, zich geheel en al onttrok van enige discussie omtrent de komst van de vluchtelingen. En dat zeker twee raadsleden tegen waren, die waren bijna campagne aan het voeren in de kranten en op de radio dat ze gingen tegenstemmen omdat ze het een onzalig plan vonden.

Asielzoekerscentra ontlasten belangrijker dan Zandvoorters een woning te geven
Vervolgens kwam buitengewoon raadslid voor het CDA Jan Beelen aan het woord en nu komt het. Bij monde van CDA-er Jan Beelen werd duidelijk dat het CDA het minder relevant vindt dat er nu minder huurwoningen beschikbaar zijn voor Zandvoorters door de komst van asielzoekers cq statushouders naar Zandvoort. Het CDA vindt het belangrijker om de asielzoekerscentra te ontlasten van de statushouders dan Zandvoorters een woning te geven. Waarop Ruud Sandbergen zich zowat verslikte met het aangeven dat dat niet voor D66 gold. Nou ja! Ik viel zowat achterover van verbazing! Immers, één van de speerpunten in het CDA verkiezingsprogramma was nu juist huisvesting van ouderen in passende woningen, jonge starters sneller een kans geven om een woning te betrekken en meer huisvesting voor ouderen én jongeren in het centrum van Zandvoort.

Leefbaarheid van Zandvoort
Ook een speerpunt uit het CDA verkiezingsprogramma is: “Het op pijl houden van het sociaal woningbouw- programma voor starters en senioren is van belang voor de leefbaarheid van Zandvoort. Met de steun aan het plan om statushouders versneld naar Zandvoort te halen, die straks allemaal op termijn gehuisvest dienen te worden in Zandvoort, kan met de uitspraak van CDA-er Jan Beelen door deze verkiezingsbeloften van het CDA dus een flinke rode streep.

Luister hieronder naar deel 1 waarin voornamelijk wethouder Challik aan het woord is.

Luister hieronder naar deel 2 waarin voornamelijk D66-er Ruud Sandbergen en CDA-er Jan Beelen aan het woord zijn.

Luister hieronder naar deel 3. Op 3:49 Jan Beelen die de bewuste uitspraak doet dat AZC’s ontlasten belangrijker is dan dat Zandvoorters een woning krijgen.

Category: Schrijfsels  One Comment
Zwaard van Damocles voor Zandvoortse wethouder Liesbeth Chalik

ZANDVOORT – Als politiek geïnteresseerde volg ik natuurlijk het wel en wee van de grootste politieke partij, de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ). Maar wat de poppenkast mij op 3 maart 2016 in het Zandvoortse raadhuis liet zien, was ongekend. De poppenkast rond de OPZ is natuurlijk al begonnen in 2010, het jaar dat raadslid Jerry Kramer bedreigt werd door de schoonzoon van de inmiddels een jaar geleden overleden OPZ fractievoorzitter Carl Simons die destijds aangaf zijn positie binnen de OPZ te beraden.

Door Cor Draijer

Wat daarna volgde is een periode van instabiele politiek binnen de gemeente Zandvoort waaraan de OPZ debet is. In 2010 was de VVD vertegenwoordigt met 5 zetels en de OPZ had er 3 en vier jaar later was het zomaar andersom waardoor de OPZ in 2014 de grootste partij werd. Wat er vanaf 2014 volgde is voor de OPZ het ene na het andere politieke drama. Veel leden stonden op de kieslijst maar hadden nooit gedacht nog eens als raadslid zitting te nemen op het Zandvoortse pluche. Nadat wethouder Han Cohen op schandalige wijze was weggestuurd voor iets wat achteraf gewoon mocht (een schoonheidssalonnetje wat zijn dochter in zijn tuinhuisje uitbaatte), waarbij de motie van wantrouwen door zijn eigen partij werd ondersteund, ging de stoelendans voor OPZ-zetels van start. Niet dat de OPZ-leden in de rij stonden; de meeste wilden juist niet.

Nadat Carl Simons op 75-jarige leeftijd kwam te overlijden, moest men de procedure volgen waardoor de eigen afgezette wethouder de eerstvolgende rechthebbende was op de vrijgekomen raadszetel. Uiteraard en geheel begrijpelijk nam Cohen deze zetel aan maar sloot zich niet aan bij de OPZ vanwege de gesteunde motie van wantrouwen door zijn partij vanwege het in gebruik zijnde tuinhuisje. Een gebruik wat inmiddels getoetst is en wat geen enkel probleem is, waardoor inmiddels gesteld kan worden dat met het ondersteunen van de motie van wantrouwen door de OPZ, er een politieke dwaling is geweest met verstrekkende gevolgen.

Nadat Liselot de Jong-Jansen ook haar raadlidmaatschap aan de wilgen had gehangen, zakte de partij weg in het Zandvoortse drijfzand. Inmiddels kan gesteld worden dat coalitie (9 zetels) en oppositie (8 zetels) lijnrecht tegenover elkaar staan, want afgelopen donderdag ontaardde dit in (alweer) een motie van wantrouwen tegen de volgende OPZ-wethouder Liesbeth Chalik vanwege het achterhouden van essentiële informatie over de samenstelling van een groep statushouders. Naar verluidt komt er 1 paviljoen in kindertehuis Het Spalier vol te zitten met Eritrese vrouwelijke alleenstaande statushouders. Wat nu opviel in het debat is, dat de raadsleden Eg (Eggie) Poster, Freek Veldwisch en Leo Steegman HELEMAAL NIKS te zeggen hadden in de drie termijnen van het debat en wel 6 schorsingen. Alle partijen waren aan het woord maar de drie aanwezige raadsleden van OPZ schoten de eigen wethouder niet te hulp, hetzelfde gebeurde al eerder toen er over een tuinhuisje(…) urenlang werd gediscussieerd door de gemeenteraad.
Overigens, de OPZ heeft 4 raadsleden maar voormalig OPZ-partijvoorzitter en thans penningmeester Bob de Vries had zich afgemeld wegens ziekte. Het opmerkelijke is nu echter dat Bob de Vries door verschillende Zandvoorters op donderdagavond 3 maart jl. is gesignaleerd bij strandpaviljoen PlaZand toen hij daar gezellig zat te eten met zijn vrouw, terwijl er tegen zijn eigen OPZ-wethouder op hetzelfde moment een motie van wantrouwen werd besproken door een incomplete raad (Bob de Vries is ook raadslid maar nam zijn verantwoordelijkheid niet) waarbij diverse raadsleden terug moesten komen van vakantie.
Als ik Liesbeth Chalik was, zou ik nog even mijn positie gaan beraden, aangezien de OPZ-oprichter, voormalig partijvoorzitter en thans penningmeester van de OPZ, de heer De Vries, een etentje belangrijker vindt dan een motie van wantrouwen af te stemmen, de overige raadsleden er voor spek en bonen bijzitten en niet meedoen aan het debat terwijl het onderwerp notabene betrekking heeft op hun eigen wethouder. Immers, door het ontbreken van Bob de Vries bleven de stemmen hangen op 8 tegen 8 en komt de motie van wantrouwen wederom op de agenda van de gemeenteraad. Ik ben erg benieuwd of Bob de Vries er dan wel is. Het moet voor wethouder Chalik dan ook vreselijk zijn dat er een zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt. Het zal maar gebeuren dat een OPZ-raadslid per ongeluk verkeerd stemt of ineens van mening verandert, zoals eerder is gebeurd bij de komst van statushouders in kindertehuis Het Spalier.
Immers, Eg Poster gaf eerder aan en tot twee keer toe voor een krant en een keer op de radio, er niets voor te voelen dat er statushouders zouden komen in het Spalier maar op het moment suprême bij stemming bleek de volledige OPZ-fractie ineens geen probleem meer te hebben met statushouders in kindertehuis Het Spalier. Iets wat overigens ook nog een staartje gaat krijgen omdat volgens het bestemmingsplan dit helemaal niet mag. Iedere willekeurige burger kan dan een verzoek tot handhaving indienen want de gemeenteraad heeft in deze regeerperiode nog aangegeven geen andere mogelijkheden te willen dan zorg voor kinderen op deze locatie. En het bestemmingsplan is als zodanig vastgesteld. Moet dit veranderd worden dan MOET er een inspraak-procedure volgen en zijn we jaren verder.

Met het huisvesten van statushouders gaat dit nu tegen het bestemmingsplan in en de Zandvoortse gemeenteraad schijnt de eigen vastgestelde regels aan haar laars te lappen. Ik voorzie dat ook hier weer een rechter aan te pas dient te komen. Immers, het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. En dat is in het bestemmingsplan Kostverlorenstraat En Omgeving in ieder geval geen opvang voor statushouders in kindertehuis Het Spalier.

spalier bld14134

Opening “Het Spalier” in 2001. Foto: André Lieberom

 

Category: Schrijfsels  One Comment